Уведомления

 • Изх. № 24-15149-02.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ГРИГОР КИТАНОВ СТОИЛКОВ
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-267894-25.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 57159.57.60, находящ се в землището на с. Покровник, общ. Благоевград.

 • Изх. № 24-15148-02.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН СТОИМЕНОВ ПОПНИКОЛОВ
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-267894-25.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 57159.1.61, 57159.69.5, 57159.69.23 и 57159.91.12, находящи се в землището на с. Покровник, общ. Благоевград.

 • Изх. № 24-15180-02.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ФИЛИП СТАНОЕВ БОЖКОВ
  Publish from: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-274615-30.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Бучино, общ. Благоевград за поземлени имоти с идентификатори  07168.46.38, 07168.46.40 и 07168.46.39, находящи се в землището на с. Бучино, общ. Благоевград.

 • Изходящ № 24-11867-28.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  То: 
  До: ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ гр. Елхово, ул. ''Хаджи Димитър'' № 36 До: ТАНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА гр. Елхово, ул. ''Хаджи Димитър'' № 36
  Publish from: 
  Ямбол

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-172262-28.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4525-28.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 01-168949-02.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  То: 
  ДО: ГЕОРГИ БОТЕВ ПАНИЧАРСКИ УПРАВИТЕЛ НА „ЕЛИТ ИНВЕСТ СТРОЙ-ПЛОВДИВ“ ЕООД Адрес: ул. “Ген. Колев“ № 7, гр. Пловдив
  Publish from: 
  Пловдив

  Относно: Заявление с вх.№01-168949-24.04.2020 г. в СГКК-Пловдив от Георги Ботев Паничарски, управител на „Елит Инвест Строй-Пловдив“ ЕООД с искане да се промени трайното предназначение на сграда с ИД 56784.511.1981.1 по КККР на гр. Пловдив.

   

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНИЧАРСКИ,

  Във връзка Заявление с вх.№01-168949-24.04.2020 г. в СГКК-Пловдив, след запознаване с текста на заявлението, приложените документи и направена справка, Ви уведомяваме:

 • Изходящ № 24-15220-02.07.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  То: 
  ТИХОМИР ПЕТРОВ БАЧИЙСКИ
  publish from 7: 
  Плевен

                 На основание чл. 26, ал. 1, ал. 2 и чл.18а от АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър - Плевен  /СГКК/ открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на гр.Кнежа, въз основа на подадено заявление вх. № 01-225280-04.06.2020г. от  ОБЩИНА КНЕЖА.

 • изх. № 24-15208-02.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  То: 
  БЛАГОЙКА АСЕНОВА КОВАЧЕВА
  publish from 7: 
  Благоевград

       На основание  чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г., във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-148434-01.04.2020г.

 • Изх. № 20-41516-01.07.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  То: 
  ХРИСТО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
  publish from 7: 
  София - град

  Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх. № 01-154966-08.04.2020 г. от „Шел България“ АД чрез пълномощник инж. Димитър Георгиев Гергов е заявено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по отношение на поземлени имоти идентификатори 68134.4361.256 и 68134.4361.21, находящи се в район „Люлин“, Столична община, за които сте заинтересовано лице.