Уведомления

 • Изх. № 24-15303-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  Г-Н ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ гр. Смолян, ул. Кокиче №22, вх.А, ет.3, ап.10
  publish from 7: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпили заявления вх.№ 01-170284-27.04.2020 г. и №01-173265-29.04.2020 г. от  г-жа Величка Атанасова Миколова и г-жа Маргарита Атанасова Монро е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на село Арда община Смолян.

 • Изходящ № 24-15306-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  То: 
  Г-Н ЯНКО МАРКОВ ПЕТРОВ гр. Пловдив, ул. Батак №52, ет.4 ап.9 Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ЯНКОВА ПЕТРОВА гр. Варна, ул.Ружа №32
  Publish from: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

 • Изх. № 24-15273-02.07.2020 г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ЗИДАРОВ ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ЗИДАРОВ СТОЯН НИКОЛОВ КАРАЛЕЕВ ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ТОМОВА ЕВЛОГИ МЛАДЕНОВ ПАВЛОВ ЛЮДМИЛА ЕВЛОГИЕВА ПАВЛОВА
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-565141-11.12.2019 г. от БИСТРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягаща поземлен имот с идентификатор 68134.4360.387, находящ се в район „Люлин“, Столична община. 

 • Изх. № 24-14965-30.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  То: 
  ИСКРА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА Гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл.24, вх.А, ет.1, ап.2 ДО ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ, ГАЛЯ ВАЛЕРИЕВА КРЪСТЕВА и ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА Гр. Видин, ж.к „БАБА ТОНКА“, бл.6, вх.Б, ет.4, ап.31
  publish from 7: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод подадени заявления с рег. № 01-223050-03.06.2020г. от бойка Борисова Бондова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на урбанизираната територия на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин за нанасяне на сгради в имот 52180.901.190.

   

 • Изходящ № 20-41786-01.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  То: 
  Г-Н ЗДРАВКО НЕНКОВ БАНЧЕВСКИ
  publish from 7: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н БАНЧЕВСКИ,

 • Изходящ № 20-41840-01.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.07.2020
  То: 
  Г-ЖА ПЕНКА ТОДОРОВА БОРОВСКА
  publish from 7: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА БОРОВСКА,

 • Изходящ № 24-12280-03.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  То: 
  н-ци на ДИМИТЪР СЛАВОВ СТОЯНОВ МИЛКА ДИМОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол,
  Publish from: 
  Ямбол

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-150497-03.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4696-03.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-12448-04.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.07.2020
  То: 
  ДОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЩЕРЕВА гр. Ямбол, До: ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНКОВ гр. Ямбол, До: ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЧЕРВЕНКОВ гр. София,
  Publish from: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод заявление рег.№ 01-128733-11.03.2020г. от АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ЯМБОЛ, подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е извършено изменение на КККР на гр.