Уведомления

 • Изх. №24-15279-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  Г-Н СТИВЪН ВАСИЛЕВ КЕХАЙОВ село Лъка, община Смолян
  publish from 7: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕХАЙОВ,

            Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомява, че по постъпило  заявление вх. № 01-137712-18.03.2020 г. от Областно пътно управление - гр. Смолян е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на град Смолян, община Смолян.

 • Изходящ № 24-15313-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  То: 
  Г-Н КРАСИМИР РУМЕНОВ АНГЕЛОВ гр. Мадан 4900, ул. Младост №12
  Publish from: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

 • Изх. № 24-15303-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  Г-Н ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ гр. Смолян, ул. Кокиче №22, вх.А, ет.3, ап.10
  publish from 7: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпили заявления вх.№ 01-170284-27.04.2020 г. и №01-173265-29.04.2020 г. от  г-жа Величка Атанасова Миколова и г-жа Маргарита Атанасова Монро е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на село Арда община Смолян.

 • Изх. № 24-15341-03.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ХРИСТО МИТЕВ ИЛИЕВ
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-277594-01.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 04279.117.14,  находящ се в землището на гр. Благоевград, общ. Благоевград.

 • Изходящ № 24-15272-02.07.2020 г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  „ПРЕМИУМ БИЛД“ ЕАД
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-471428-18.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4403-26.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-15070-01.07.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  ВЕСЕЛА ХРИСТОВА МАНОВА - ГАЛЕРН
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-493302-31.10.2019г.

 • Изх. № 24-15147-01.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  АСЯ ВЕЛКОВА СПАСОВА ПЕТЪР ВЕЛКОВ ПЕТРОВ ТИНА ИВАНОВА ФУНЕВА ПЕТЯ ОГНЯНОВА ФУНЕВА
  publish from 7: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме че по повод подадено заявление рег. № 01-400798-15.10.2018 г. от Бистра Енчева Стайкова, Виолета Крумова Стайкова, Стефан Енчев Стайков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1939.61, 68134.1939.62, 68134.1939.63, 68134.1939.1008, район „Витоша“, Столична община.

 • Изх. № 24-15389-03.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛУГИН
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Ирина Циммер чрез пълномощник Михаил Стоев  заявление с рег. № 01-163536-21.04.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-88497-09.04.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сандански, общ. Сандански, одобрени със Заповед РД-18-80/11.11.2009г. на ИД на АГКК.