Уведомления

 • Изходящ № 20-42178-02.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  МИНКО ИВАНОВ МИНКОВ
  publish from 7: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н МИНКОВ,

 • Изх.№ 22-144-02.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  То: 
  МАРТИН ТОДОРОВ МАРИНОВ
  Publish from: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-113621-04.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-15211-02.07.2020г.

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  ЮРИ ВАСИЛЕВ ТОРНЕВ
  publish from 7: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-165928-22.04.2020г. от Иван Димитров Найденов до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пирдоп, общ. Пирдоп, за поземлен имот с идентификатор 56407.500.3193, за които в КРНИ сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-14719-29.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  То: 
  н-ците ГАВРИЛ ЛАЗАРОВ ТАНЮРКОВ - ЗЛАТКО АСЕНОВ ЗЛАТКОВ гр. София, ж.к. „Западен парк“ № 87, вх. В, ет. 4, ап. 15 - АСЕНКА БОРИСОВА АСЕНОВА гр. София, ж.к. „Младост 2“ № 203, вх. 2, ет. 3, ап. 29 - АСЕНЧО ГАВРИЛОВ АСЕНОВ гр. София, ул. „Енос“ № 19, ет. 2, ап. 8 - ДРАГИНКА ЦВЕТКОВА ВЕЛКОВА и АНКА МИТОВА ТАЧЕВА Гр. Видин, ул. „Тунджа“ № 18А
  Publish from: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам ПОВТОРНО, че по повод постъпило заявление рег. № 01-19365-15.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3967-05.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-15274-03.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР СОТИРОВ ПЕТРОВ
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-273234-29.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 52091.25.49,  находящ се в землището на с. Ново Кономлади, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-15275-03.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  То: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.622.25.1.2
  Publish from: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.  № 01-257778-19.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6016-02.07.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ.

 • вх. № 09-14586-28.01.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  То: 
  Георги Руменов Драков ул. „Казански“ 22, вх. А, ет. 4, ап. 45 гр. Стара Загора
  Publish from: 
  Варна

  На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със заявления с вх.№ АУ 039370 АС/ 18.04.2019г. от Иван Георгиев Радев е създадено служебно заявление с вх.

 • Изх. № 24-15299-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  Г-Н КОСТАДИН СТЕФАНОВ КАРАКОСТОВ гр.Чепеларе, ул. Васил Дечев №97
  publish from 7: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАКОСТОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по повод постъпили заявления вх. №01-214164-28.05.2020 г. и вх. № 01-170769-27.04.2020 г. от г-жа Лиляна Ангелова Кефилева и г-н Ангел Стефанов Каракостов, е започнато производство по отстраняване на непълнота и грешка в одобренaта кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на град Чепеларе община Чепеларе.