Уведомления

 • Изх. No 24-15248-02.07.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  То: 
  МАРГАРИТА ХРИСТОВА МАРИНОВА-МЛАДЕНОВА ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА-ПЕТКОВА МИЛКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА ЛЮБА АНГЕЛОВА ДУДОВА ПЛАМЕН БОГДАНОВ ДУДОВ ИЛИЯ БОГДАНОВ ДУДОВ
  publish from 7: 
  София - град

           На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-40383-24.01.2020 г.

 • Изх. № 24-15139-01.07.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  То: 
  ТИХОМИР ИЛИЕВ ГОРАНОВ
  Publish from: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и на основание чл. 56, ал. 9 от от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-359244/09.08.2019г. от Марийка Николова Иванова и Стефчо Николаев Ангелов, до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и съдебно решение № 167877 от 10.07.2017г. на Софийски районен съд и съдебно решение № 212206 от 12.09.2017г.

 • Изх. № 24-15560-06.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  То: 
  Г-ЖА ЕЛЕНА СТОЯНОВА ДАДАНСКА гр. Пловдив, ж.к. Тракия № 184 вх.Б ет.5 ап.17
  publish from 7: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАДАНСКА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-234610-09.06.2020 г. от г-жа Маруся Неделчева Пеевска е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) на село Широка лъка, община Смолян, област Смолян.

 • Изх. № 24-15572-06.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  То: 
  Г-ЖА МАРИЙКА НИКОЛОВА АНАСТАСОВА гр.Асеновград, ул.Отец Паисий №32
  publish from 7: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНАСТАСОВА, 

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. № 01-237625-10.06.2020 г. от г-н Здравко Янков Димитров е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Аламовци ЕКАТТЕ 00196, община Златоград.

 • Изходящ № 20-41889-02.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  ДОЧО ИВАНОВ ДРЕНСКИ
  publish from 7: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н ДРЕНСКИ,

 • Изходящ № 24-12805-10.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  То: 
  ЛИЛИЯ СТОИЛОВА МИХАЙЛОВА
  Publish from: 
  Перник

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-56733-03.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4864-10.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЕРНИК, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 20-42183-02.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  ДЕЛЯН МИНКОВ ИВАНОВ
  publish from 7: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

 • Изходящ № 20-42180-02.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  То: 
  ИВАН МИНКОВ ИВАНОВ
  publish from 7: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,