Уведомления

 • Изх. № 24-18998-11.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  То: 
  СЪБИНА ВЕСЕЛИНОВА
  publish from 7: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЕСЕЛИНОВА,

   

 • Изх. № 24-18989-11.08.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА МАРИЯ АНГЕЛОВА РИМПЕВА
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-336182-30.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Якоруда, общ. Якоруда за поземлени имоти с идентификатори 87338.538.1, 87338.105.32, 87338.476.4, 87338.510.17, 87338.536.21, , находящ се в землището на гр. Якоруда , общ.

 • Изх. № 24-18990-11.08.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ЕЛЕНА ИВАНОВА МИШКОВА
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-335689-30.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 56126.55.88, находящ се в землището на гр. Петрич, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-18999-11.08.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА АДЕМ МУСТАФОВ КИСЬОВ
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-286482-06.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Лъжница, общ.Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 44416.8.96 и 44416.12.103, находящи се в землището на с. Лъжница , общ.Гоце Делчев.

 • Изх. № 24-18987-11.08.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  То: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИЯ СТОЙКОВ ЗИРЕВ
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-291523-08.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Лещен, общ. Гърмен за поземлени имоти с идентификатори 43606.3.36, 43606.2.24, 43606.9.306, 43606.10.114, 43606,13,44, 43606.11.69,находящи се в землището на с. Лещен, общ. Гърмен.

 • Изх. № 24-19139-11.08.2020

  Documents: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  То: 
  ЮЛИЯ ЛЕВЧОВА БОНЕВА ЛИЛЯНА БОТЕВА ИВАНОВА ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЙОВЕВ БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ФИЛАТОВ МАЯ КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА САШКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА АНГЕЛ МИЛАНОВ ПОПОВ ЛЮБОМИР ИЛИЕВ КАНЕЛОВ АНКА ИЛИЕВА ПОПОВА ПЕТЯ ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА
  publish from 7: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Община Симитли чрез пълномощник заявление с рег. № 01-158814-13.04.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-90287-13.04.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Крупник, общ. Симитли, одобрени със Заповед РД-18-468/16.07.2019г. на ИД на АГКК.

 • Изходящ № 20-52074-11.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  То: 
  ВЕЛИКА ДАМЯНОВА ИЛИЕВА
  publish from 7: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА ИЛИЕВА,

 • Изходящ № 20-52072-11.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  То: 
  ВЕСЕЛА ПЕТРОВА ПОПОВА
  publish from 7: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА ПОПОВА,