Skip to main content

Изх. № 20-20705/03.06.2024г.

Документи
20-20705.pdf (660.45 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
г-жа Елена Данова
Подразделения
Враца

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАНОВА,
В качестовото Ви на наследник на  Тодор Данов Христов,  Ви съобщаваме на основание чл.53, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, че по повод постъпило  Заявление рег. № 01-294372/29.05.2024 г., заявено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Долна Бешовица за поземлени имоти с идентификатори №№ 22023.72.8, 22023.54.49, 22023.51.92, 22023.51.91, 22023.26.72, 22023.14.63, 22023.11.177, 22023.125.22, 22023.127.25 и 22023.107.16, с.Долна Бешовица, общ.Роман, област Враца,  състоящо се в регистриране на собственик и Николинка Тодорова с НА№48/15.06.2023г. на Служба по вписвания- гр.Мездра.
Изменението засяга имоти с идентификатори №№ 22023.72.8, 22023.54.49, 22023.51.92, 22023.51.91, 22023.26.72, 22023.14.63, 22023.11.177, 22023.125.22, 22023.127.25 и 22023.107.16 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти е регистриран като собственик Тодор Данов Христов с Друг административен акт №167/03.11.2021г., №168/03.11.2021г., №169/03.11.2021г., №198/25.07.2022г. на Служба по вписвания – гр. Мездра.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 10.07.2024 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 17.07.2024. г.

                                                               НАЧАЛНИК НА СГКК - Враца 
/инж. Диана Начева/

    
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ВРАЦА
гр. Враца 3000,ПК-150 бул. “Христо Ботев” №46, ет. 2 и 3 
тел:092/623081;факс: 092/661923;  e-mail: Виж имейла...

 

slogan bg