Skip to main content

Служебна бележка № 22-166-25.05.2023

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
Пеню Димитров Пенев
Подразделения
Бургас

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-639137-02.11.2022 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед изх. № 18-2391-27.02.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Индже войвода за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32737.501.700, 32737.501.121, 32737.501.637 и 32737.501.713 и сграда с идентификатор 32737.501.121.1, състоящо се в заличване на ПИ с идентификатори 32737.501.121, 32737.501.637 и 32737.501.713, нанасяне на ПИ 32737.501.847, 32737.501.848 и 32737.501.849, промяна на границите на ПИ с идентификатор 32737.501.700 и преномериране на сграда с идентификатор 32737.501.121.1 на сграда с идентификатор 32737.501.847.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право, както е показано на приложената към настоящото уведомление скица-проект.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок. 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 26.05.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 05.06.2023 г.

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                            ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА
 

slogan bg