Skip to main content

Изх. № 24-15977-26.05.2023

Документи
sonia.pdf (691.24 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СОНЯ ИЛИЕВА ДЖЕПКОВА ЕЛКА ИЛИЕВА МАЛИКОВА
Подразделения
Благоевград

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 56, ал. 10 от Наредба РД -02-20-5 от 15.12.2016г., Ви уведомявам, че по повод подадено Заявление с вх. № 01-41090-23.01.2023г. на СГКК Благоевград е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 87802.1.37, находящ се в землището на с. Попови ливади, общ. Гоце Делчев, м. м. ВЛАШКА ЧЕРКВА.
Изменението се състои в заличаване  от КРНИ на СТОЯН ПЕТРОВ КАВАЗОВ като собственик на поземлен имот с идентификатор 87802.1.37, с документ Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 7284 от 23.05.1997г., издаден от ПК гр. Гоце Делчев и вписване на ЦВЕТАНКА  НИКОЛОВА  ДАФОВА, СТОИЛ  НИКОЛОВ  КАРАИЛИЕВ и ВАНГЕЛИЯ  НИКОЛОВА  БОЯНЧЕВА като собственици, с документ Нотариален акт № 26 том 1 рег. 57 дело 28 от 10.01.2023г., издаден от службата по вписвания ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.
Уведомяваме Ви, че СГКК Благоевград като административен орган не може да преценява действителността и истинността на представените документи за собственост, поради което документът се записва в кадастралния регистър на недвижимите имоти и се заличават предходно записаните лица и актове, удостоверяващи  провото им на собственост – съставени преди представения документ. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданско правен ред.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 26.05.2023г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 05.06.2023г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград

slogan bg