Skip to main content

Изх. № 24-15973-26.05.2023

Документи
elektron.pdf (707.81 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
КИРИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ ЕЛЕКТРОН ХРИСТОВ ИВАНОВ ИВАЙЛО ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
Подразделения
Благоевград

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 56, ал. 10 от Наредба РД -02-20-5 от 15.12.2016г., Ви уведомявам, че по повод подадено Заявление с вх. № 01-135738-09.03.2023г. на СГКК Благоевград е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 57159.56.25, находящ се в землището на с. Покровник, общ. Благоевград, м. ГЛАДНО ПОЛЕ.
Изменението се състои в заличаване  от КРНИ на АЛЕКСАНДЪР ЛАЗОВ ЯНЧОВ като собственик на поземлен имот с идентификатор 57159.56.25, с документ Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на правото на собственост с план за земеразделяне № RЦ-2 от 15.05.2000г., издаден от ОС3Г-ГР.БЛАГОЕВГРАД и вписване на ДИМИТЪР  СТОЙЧЕВ  ХРИСТОВ като собственик, с документ Нотариален акт № 94 том 7 рег. 2137 от 18.04.2022г., издаден от Служба по вписванията гр.Благоевград.
Уведомяваме Ви, че СГКК Благоевград като административен орган не може да преценява действителността и истинността на представените документи за собственост, поради което документът се записва в кадастралния регистър на недвижимите имоти и се заличават предходно записаните лица и актове, удостоверяващи  провото им на собственост – съставени преди представения документ. Заинтересованите лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданско правен ред.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 26.05.2023г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 05.06.2023г.

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg