Издаване на писмена справка от партида на едно правоспособно лице

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Наименование

Описание

Име 

Издаване на писмена справка от партида на едно правоспособно лице

Правно основание 

Чл.18, ал. 2 от Наредба №3 от 2001г. за водене и съхраняване на регистъра на правоспособните лица; чл. 49к, т. 5 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Начин на заявяване

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление;

Документ за платена такса.

Съдържание на резултата

Писмена справка от партида на едно правоспособно лице

Форма на предоставяне

На хартия; Eлектронен документ в PDF формат.

Начин на предоставяне

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; По електронен път; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

5.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата

До 7 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса. 

Срок на валидност

Няма