Skip to main content

Изходящ № 20-22011-06.04.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА ЦИНЦОВА
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-95648-22.02.2021г. от ЕВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА - ПОПОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Перник, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 23649.56.39, с адрес: с. Дрен.
Изменението се изразява в нанасяне на имот с идентификатор 23649.56.17 и 23649.56.26 (остатък от 23649.56.39) въз основа на нотариален акт от 2006г.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението (поставянето му върху таблото на СГКК ПЕРНИК), Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление № 01-95648-22.02.2021г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Перник, гр. Перник, ул. „Търговска” № 46 / e-mail: Виж имейла... или да представите в сградата на СГКК – Перник на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-95648-22.02.2021г., СГКК - Перник ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 23649.56.39, 23649.56.17 и 23649.56.26, с адрес: с. Дрен, област Перник, като за изменението ще бъде издадена заповед  по реда на чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.    

            
Приложение: Скица – проект – копие от представения проект.    
•    На основание АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК ПЕРНИК и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

НАЧАЛНИК НА СГКК ПЕРНИК:                                               
ИНЖ. М. МИНТОВА

* Дата на поставяне на таблото: 08.04.2021г.
   Дата на сваляне от таблото: 16.04.2021г.
    Длъжностно лице: инж. Евгени Евродимов (ст. експерт СПК).    
 

slogan bg