Skip to main content

Изх. № 24-9910-07.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА СВЕТОСЛАВ ВУТКОВ ЙОТКОВ
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СВЕТОСЛАВ ВУТКОВ ЙОТКОВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило Заявление рег. № 01-574334-09.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2619-05.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Ловеч, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. (с.) Брестница, за поземлени имоти с идентификатори 06450.18.628, 06450.18.627, 06450.18.626, 06450.18.452, 06450.17.181 гр. (с.) Брестница, област Ловеч, състоящо се в 
Отразяване на верните граници и положение на язовир и съоръжения към него.

Изменението засяга имоти с идентификатор: 06450.18.628, 06450.18.627, 06450.18.626, 06450.18.452, 06450.17.181, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Ловеч и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок. 
Приложение: Заповед № 18-2619-05.03.2021г. и скица – проект.
    
НАЧАЛНИК НА СГКК -  ЛОВЕЧ:  ………………
            /инж. Михаил Киров/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.04.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 16.04.2021 г.
 

slogan bg