Skip to main content

Изх. № 24-9835-07.04.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ п.к. 2500, гр. Кюстендил, пл."Велбъжд "№1 СТОЯНЧО ВЕЛИНОВ ТОДОРОВ ЙОРДАНКА КОТЕВА КОРУБАНСКА
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, ГОСПОДИН ТОДОРОВ, ГОСПОЖА КОРУБАНСКА
    
      На основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-102676 / 24.02.2021 г. от Борис Боянов Миленков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Кюстендил е започната процедура за изменение на кадастралната  карта и кадастралните регистри на с.Жиленци, обл.Кюстендил за поземлен имот с идентификатор 29386.3.67, с административен адрес: с.Жиленци, местност „Грамаге“, състояща се в:
-    Промяна контурите на поземлени имоти с идентификатори 29386.3.69, 29386.3.57, 29386.3.59 и 29386.3.66, нанасяне на поземлен имот с идентификатор 29386.3.67 – имот по §4, собственост на Борис Миленков,   на основание документ за собственост, одобрен план със Заповед №211/04.10.2010 г. на Областния управител на област Кюстендил на новообразуваните имоти по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ за местност „Грамаге“ с цел отстраняване на непълнота и грешка в одобрената кадастрална карта на с.Жиленци.  

              На основание чл.53, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.70, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е изработена скица-проект за изменението.
             На основание чл.34, ал.3 от АПК, в седемдневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението, или да изпратите допълнителни материали по пощата на адрес: СГКК – Кюстендил, ул.”Гороцветна” №43 с които да оборите тяхното право на собственост.

      При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление №01-102676/24.02.2021 г., СГКК-Кюстендил ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти със заповед за одобряване на изменението по реда на чл.54, ал.4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.61 от АПК.

     При не получаване или адреса ако се окаже неизвестен, на основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Кюстендил и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложение:  скица-проект №15-368366-07.04.2021 г.

С УВАЖЕНИЕ:
ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
НАЧАЛНИК НА СГКК гр.КЮСТЕНДИЛ
 

slogan bg