Skip to main content

Изходящ № 24-4740-17.02.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ЕЛЕНА СТОИЛОВА АНДОНОВА гр. СОФИЯ, район Триадица“, ж.к.“Стрелбище“ №98, вх.А, ет.2, ап.6 СВЕТЛА ГАНЧОВА ВЕЛИНОВА гр. КЮСТЕНДИЛ, ул.“Цар Симеон I“ №55, бл.110, ет.9, ап.23 ИЛИЯ ГАНЧОВ СИМЕОНОВ гр. КЮСТЕНДИЛ, ул.“Бузлуджа“ бл.97, ет.9, ап.92 КИРИЛ ГРИГОРОВ ЮЗИНСКИ гр. КЮСТЕНДИЛ, ул.“Димитър Кукудов“ №1, вх.А, ап.3 ВАСИЛКА ПЕТРОВА АНДОНОВА п.к. 2589 с. ГРАНИЦА, общ.Кюстендил, ул.“Кирил Самоволски“ №1 ОБЩИНА НЕВЕСТИНО с .НЕВЕСТИНО, ул."Вл. Поптомов"№17,
Подразделения

    На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-597934-30.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1899-17.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Рашка Гращица за поземлен имот с идентификатор 62284.307.10, поземлен имот с идентификатор 62284.307.331, поземлен имот с идентификатор 62284.307.1001, сграда с идентификатор 62284.307.1001.1, състоящо се в отстраняване на явна фактическа грешка.

     Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 62284.307.10, поземлен имот с идентификатор 62284.307.331, поземлен имот с идентификатор 62284.307.1001, сграда с идентификатор 62284.307.1001.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
     В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1899-17.02.2021 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-1899-17.02.2021 г. и скица проект № 15-3485-05.01.2021 г.

    С уважение,

ИНЖ. РАЛИЦА ЛЕФТЕРОВА – Заповед № РД-18-1731/12.02.2021 г.
Началник на Службата по геодезия, картография и кадастър – КЮСТЕНДИЛ

slogan bg