Skip to main content

Изх. № 24-9900-07.04.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: Г-ЖА ПЕНА НИКОЛОВА ИВАНОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1303 ДО: Г-ЖА ТЕОДОРА ИВАНОВА НИКОЛОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1303
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-512706-03.11.2020 г. подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2822-11.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голям Извор за поземлени имоти с идентификатори 15758.701.91 и 15758.701.92.
    Изменението засяга границите и площта на поземлени имоти с идентификатори 15758.701.91 и 15758.701.92 по КККР на с. Голям Извор, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте писани като собственици/ наследници или носители на други вещни права.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Ловеч и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12822-11.03.2021 г. на началника на СГКК – гр. Ловеч и скицата – проект към нея.
    Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.04.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и страницата на АГКК: 22.04.2021 г.                        
Длъжностно лице: инж. Виолина Симеонова – ст. експерт „ГД” .....................

НАЧАЛНИК НА СГКК -  гр. Ловеч: …………………
    /инж. Михаил Киров /
 

slogan bg