Skip to main content

Изходящ № 24-4335-12.02.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ НИКОЛОВ ГР.ВАРНА УЛ.“ИВАН ДРАСОВ“ №16, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.20 ДО: ЛЮБОМИРА НИКОЛОВА НИКОЛОВА ГР.ВАРНА УЛ.“ИВАН ДРАСОВ“ №16, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.20 ДО: ЮЛИЯНА СЛАВОВА ХРИСТОВА Чрез БЕРДЖ МАСИС ХАДЖОЛЯН ГР.ВАРНА УЛ.“ЦАР АСЕН“ №11А
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-578075-11.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1713-12.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВАРНА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Варна за поземлен имот с идентификатор 10135.2508.691, сграда с идентификатор 10135.2508.691.1, състоящо се в заличаване на поземлен имот с идентификатор 10135.2508.691 и нанасяне на два нови поземлени имота с идентификатори 10135.2508.1640 и 10135.2508 1641 с цел коректно отразяване на ПИ 1019 и ПИ 1020 по плана на СО „Сотира“ одобрен със Заповед №УТ-94-А-113/21.10.2005г. на Община Варна-Район „Приморски“ съгласно проект за изменение изработен от правоспособно лице по ЗКИР и документ за собственост.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 10135.2508.691, сграда с идентификатор 10135.2508.691.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1713-12.02.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ВАРНА и скицата – проект към нея.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване, в 14- дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК пред Административен съд - ГР. ВАРНА.
Приложение: Заповед № 18-1713-12.02.2021 г. и скица проект № 15-17315-11.01.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВАРНА:…………………
    / инж. Красимира Божкова /
 

slogan bg