Skip to main content

Изх. № 24-9889-07.04.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
БОЙКО ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ
Подразделения

         На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-62233-05.02.2021 г. от ЛИЛИЯ ИГНАТОВА АПОСТОЛОВА чрез пълномощник ХРИСТО КИРИЛОВ АПОСТОЛОВ и АНЕТА ИВАНОВА ДРАГОЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44224.5806.55,  44224.5806.54, 44224.5806.53 и 44224.5806.51, находящи се в с. Локорско, район Нови Искър, Столична община.
Изменението се изразява в коригиране на източната и южната граници на поземлен имот с идентификатор 44224.5806.55 и западната и част от южната граници на поземлен имот с идентификатор 44224.5806.54 в съответствие с източната и южната граници на УПИ I-118 и западната и част от южната граници на УПИ II-118, кв. 3, по предходен регулационния план на с.Локорско, одобрен със Заповед № 74/ 15.03.1965 г. и Заповед № 222/ 29.04.1974 г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, следва на тел. 02/8188383 и 02/8188338 да посочите актуален телефонен номер и имейл адрес за връзка, за да Ви бъде предоставена възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-62233-05.02.2021 г.
Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: Виж имейла...  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-62233-05.02.2021 г., СГКК София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 44224.5806.55, 44224.5806.54, 44224.5806.53 и 44224.5806.51, находящи се в с. Локорско, район Нови Искър, Столична община, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК .

Приложение: Копие от Скица – проект  № 15-169289-18.02.2021 г.    

                    
              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………
/ инж.М. Терзийски /
ин проект  № 15-1096941-02.12.2019 ж. Д. Петкова

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 
08.04.2021 г.   зготил
 

slogan bg