Skip to main content

Изходящ № 24-521-06.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СЛИВЕН ДО: ОБЩИНА КОТЕЛ ДО: НЕФИЗЕ КАМБЕРОВА МЕХМЕДОВА ДО: КЕРИМ ТАХИРОВ БЕКИРОВ ДО: ФАХРЕДИН ТАХИРОВ МАХМУДОВ ДО: БОЙЧО ТИХОМИРОВ БОЙЧЕВ ДО: АНГЕЛ ХРИСТОВ КАЛИНОВ ДО: ФИЙДЕС ХАЛИЛОВА МЕХМЕДОВА ДО: ФЕВЗИЕ ЯХЙОВА АХМЕДОВА ДО: ХАСАН ЯХЙОВ ХАСАНОВ ДО: ФИКРИЕ ЯХЬОВА АЛИЕВА ДО: НУРИ САБРИЕВ АДЕМОВ ДО: ЕМИНЕ НУРИЕВА ШЕФКЪ ДО: НУРГЮН НУРИЕВ АДЕМОВ ДО: АЙШЕ ДЖЕЛИЛОВА ИСОВА ДО: МУСТАФА ХАШИМОВ ДЖЕЛИЛОВ ДО: ЩИЛИАНА МИХАЙЛОВА МАРТИНОВА ДО: СИМЕОН ХРИСТОВ БАЛАБАНОВ ДО: ИСА ДЖЕЛИЛОВ ИСОВ ДО: КИНА ВАСИЛЕВА АНДОНОВА ДО: ГЕОРГИ АНДОНОВ ГЕОРГИЕВ ДО: ВЕСЕЛИН АНДОНОВ ГЕОРГИЕВ ДО: ХРИСТО СТОЯНОВ ИВАНОВ ДО: АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ДО: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ДО: СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-476821-15.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-202-06.01.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Стрелци за сграда с идентификатор 69821.40.33.1, сграда с идентификатор 69821.40.33.2, състоящо се в нанасяне на сгради с проектни идентификатори 69821.40.33.1 и 69821.40.33.2 попадащи върху имоти с идентификатори 69821.40.33, 69821.40.229, 69821.40.2, 69821.40.3 и 69821.40.4.
Изменението засяга сграда с идентификатор 69821.40.33.1, сграда с идентификатор 69821.40.33.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-202-06.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-202-06.01.2021 г. и скица проект № 15-6785-06.01.2021 г.

    За НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
                                                                                                           
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:23.02.2021г.
*Дата на сваляне от табло:09.03.2021г.
 

slogan bg