Skip to main content

Изходящ № 24-2619-28.01.2021г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ТЕРИТ. ПОДЕЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" гр.СЛИВЕН ДО: ОБЩИНА СЛИВЕН ДО: „ВЕМАС ИНВЕСТ“ ЕООД ДО: ПК“ПЧЕЛА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило възражение с вх.№02-54-20.01.2021г. по заявление рег. № 01-545038-20.11.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1013-27.01.2021г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в своя заповед №18-496-13.01.2021г. за изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Гавраилово за схеми на самостоятелени обекти в сграда с идентификатор 14275.501.234.1, състоящо се в корекция на СОС.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1013-27.01.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-1013-27.01.2021 г..

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
 

slogan bg