Skip to main content

Изходящ № 24-5302-22.02.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-485087-20.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-498-13.01.2021 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Асеновград, състоящо се в обединяване на сгради с идентификатори 00702.519.316.1, 00702.519.316.2 00702.519.316.3 в една сграда с проектен идентификатор 00702.519.316.4 и отразяване на 7 броя самостоятелни обекти в нея.
Изменението засяга сгради с идентификатори 00702.519.316.1, 00702.519.316.2 и 00702.519.316.3, сграда с проектен идентификатор 00702.519.316.4 със самостоятелните обекти в нея и поземлен имот с идентификатор 00702.519.316, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-498-13.01.2021 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив и издадената скица-проект към нея.

Приложение: 
1.    Заповед № 18-498-13.01.2021 г.
2.    Скица-проект № 15-24050-13.01.2021 г.

    Началник на СГКК – гр. Пловдив:…………………
    / инж. Никола Бадев /

Дата на поставяне на таблото: 23.02.2021 г.
Дата на сваляне от таблото: 04.03.2021 г.
 

slogan bg