Skip to main content

Изходящ № 24-5306-22.02.2021г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
До: МАРА МИХАЙЛОВА ТОРТОПОВА МИХАИЛ ХРИСТЕВ ТОРТОПОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-448434-01.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-153-05.01.2021 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Асеновград, състоящо се в в коригиране на етажната схема за ет. 1 в сграда с идентификатор 00702.514.128.4, като се заличават съществуващите самостоятелни обекти поради неправилното им отразяване в кадастралната карта, и нанасяне на коригирани схеми на самостоятелни обекти. 
Изменението засяга самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 00702.514.128.4, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В 14-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-153-05.01.2021 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив.

Приложение: 
1.    Заповед № 18-153-05.01.2021 г. 

    Началник на СГКК – гр. Пловдив:…………………
    /инж. Никола Бадев/

Дата на поставяне на таблото: 23.02.2021 г.
Дата на сваляне от таблото: 04.03.2021 г.
 

slogan bg