Skip to main content

Изходящ № 24-1119-12.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЛИЛА НАУМОВА РОШКЕВА
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-372758-19.08.2020г. и заявление вх. № 01-301259-14.07.2020г  от Елена Георгиева Михайлова до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Поповяне, общ. Самоков, за сграда в поземлен имот с идентификатор 57697.264.27, за които в КРНИ сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се изразява в нанасяне на сграда в ПИ 57697.264.27 и се извършва въз основа на проект от правоспособно лице геодезист.  
На основание чл.34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-372758-19.08.2020г. и заявление вх. № 01-301259-14.07.2020г.   и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-372758-19.08.2020г. и заявление вх. № 01-301259-14.07.2020г.  или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 18а, т.10 от АПК.

Дата на поставяне на таблото: 13.01.2020 г.
 

slogan bg