Skip to main content

Изх. № 22-21-12.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
ДО: ВАСИЛКА ТОДОРОВА ДЕЙВИС ДО: ВЕНЕТА КИРИЛОВА ГРОЗЕВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-448482-01.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12294-15.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Бургас, община Бургас, за поземлен имот с идентификатор 07079.702.718, 07079.702.1086, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Бургас и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12294-15.12.2020 г. на началника на СГКК - Бургас и скицата – проект към нея, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

    Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 13.01.2021 г. 

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:
                            ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА
 

slogan bg