Skip to main content

Изх. № 24-1134-13.01.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ ХАДЖИЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод подадено Заявление вх.                                                                     № 01-520723-06.11.2020г. на СГКК Благоевград е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 05606.36.64, находящ се в землишето с. Борово, общ. Гоце Делчев.

Изменението се състои във вписване и на ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЕВ и ЦВЕТКА МАРКОВА ХАДЖИЕВА  с по 1/2  ид. част от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 05606.36.64, с документ Нотариален акт № 81 том 1 рег. 99 дело 81 от 27.01.2010г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 05606.36.64, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е записан ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ ХАДЖИЕВ.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 13.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 21.01.2021г.

ЗА НАЧАЛНИК :
ГЛ. ЕКСПЕРТ „СПК“- ИНЖ. РАДКА МАРУЛЕВСКА
 /упълномощена със Заповед № 18-10647-04.11.2020г. на 
 Началника на СГКК Благоевград/

slogan bg