Skip to main content

Изходящ № 24-1020-12.01.2021 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
До
АНКА КИРЧЕВА ИВАН КИРЧЕВ РОСЕН КИРЧЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-506542-29.10.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12493-18.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Родина, състоящо се в нанасяне верните граници на поземлен имот, на адрес: с. Родина, ул.“ Първа“ №26.
Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори 62877.200.390, 62877.200.423, 62877.200.389, 62877.200.8, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записани като собственици или носители на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12493-18.12.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-12493-18.12.2020 г. 
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.01.2021 г.

и.д. НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО: ….…………………
   / инж. Нели Отчева / 
      /Заповед № 18-13077-12.12.2019 г./
 

slogan bg