Skip to main content

Изх. № 24-1135-13.01.2021

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
НАСЛЕДНИЦИ НА ШАБАН АСАНОВ БАКИЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод подадено Заявление вх.  № 01-537190-17.11.2020г. на СГКК Благоевград е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти  с идентификатори 10046.1.126; 10046.2.177; 10046.4.109; 10046.6.252; 10046.7.20; 10046.7.301; 10046.7.307; 10046.8.179; 10046.8.182; 10046.10.122; 10046.10.123; 10046.10.124; 10046.10.126; 10046.11.213 и  10046.17.138., находящ се в землището на с. Ваклиново, общ. Сатовча, и 39089.24.275 , находящ се в замлището на с. Кочан общ. Сатовча.

Изменението се състои във вписване и на Мустафа Шабанов Бакиев и КАДИФКА СЮЛЕЙМАНОВА БАКИЕВА с по 1/2 ид. част от правото на собственост върху поземлени имоти с идентификатори  10046.1.126; 10046.2.117; 10046.2.177; 10046.4.109; 10046.6.252; 10046.7.20; 10046.7.301; 10046.7.307; 10046.8.179; 10046.8.182; 10046.10.122; 10046.10.123; 10046.10.124; 10046.10.126; 10046.11.213; 10046.17.138; 39089.24.275, с Нотариален акт № 65 том 13 рег. 2967 дело 1820 от 26.10.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев
 Изменението засяга поземлен имот  с идентификатор 10046.1.126; 10046.2.117; 10046.2.177; 10046.4.109; 10046.6.252; 10046.7.20; 10046.7.301; 10046.7.307; 10046.8.179; 10046.8.182; 10046.10.122; 10046.10.123; 10046.10.124; 10046.10.126; 10046.11.213; 10046.17.138; 39089.24.275; , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 13.01.2021г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 21.01.2021г.

ЗА НАЧАЛНИК :
ГЛ. ЕКСПЕРТ „СПК“- ИНЖ. РАДКА МАРУЛЕВСКА
/упълномощена със Заповед № 18-10647-04.11.2020г. на 
 Началника на СГКК Благоевград/
 

slogan bg