Skip to main content

Изходящ № 24-30482-13.01.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ИВАНКА НИКОЛОВА РАДИЧКОВА
Подразделения

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-451414-02.10.2020 г. от Костадин Георгиев Бабов, пълномощник на Васил Николов Дойчинов, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кричим, представляващо нанасяне на сграда – гараж, в поземлен имот с идентификатор 39221.501.182. Изменението е въз основа на приет проект за изменение на КККР, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.
Предоставя Ви се възможност да се запознаете с документите към заявление вх. №01-451414-02.10.2020 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-308581-04.12.2020г. за приемане на проект за изменение на КККР. 
 В седемдневен срок от получаване на настоящото уведомление може да изразите Вашето становище и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. 
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-451414-02.10.2020 г., СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 /чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на АПК.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт /заповед за изменение на КККР или отказ/.

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ
Началник на СГКК - Пловдив 

Уведомлението е публикувано на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на  13.01.2021 г.
Дата на сваляне от таблото 21.01.2021 г.
 

slogan bg