Skip to main content

НА № 94-316/21.09.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
ДО ИНЖ. МАРИНА КРЪСТЕВА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ” № 12, ЕТ. 2 ГР. ПЛЕВЕН, 5800 marina_krysteva@abv.bg НА № 94-316/21.09.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА, 

Във връзка с Ваше заявление, вх. 94-316/21.09.2020 г. и представените с него документи, след извършена проверка, както и на основание чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 3 от 16 февруари 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, Ви уведомявам, че не са налице основания за вписването Ви в Регистъра на правоспособните лица, поради липса на изискуемия двугодишен стаж в областта на кадастъра.
Съгласно § 1, ал. 1  и § 2 от същата Наредба, за стаж в областта на кадастъра се зачита времето, през което лицето е извършвало дейности по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри; изработването на комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти; проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри; проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания; дейностите по създаване на специализирани карти и регистри; изготвяне на експертизи и становища по въпроси в областта на кадастъра, в качеството им на вещи лица пред съда.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1, б. „б“ правоспособно лице по кадастър може да бъде лице, което има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, след датата на дипломирането. 
С писмо с изх.№ 94-316/19.10.2020 г. /получено от Вас на 26.10.2020 г., съгласно известие от Български пощи / сме Ви уведомили от необходимостта от представяне на допълнителни документи, които да доказват наличие на стаж в областта на кадастъра, за период обхващащ най-малко две години, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1, „б” от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). С вх.№ 94-316 (3)/03.11.2020 г. е заведен, получен от Вас по електронна поща, Протокол за извършени услуги от „КАДКОМПРОЕКТ“ ООД.           От така представения протокол не е видно Вие да имате правоотношения в качеството Ви на работник, служител, наето лице под друга законна форма (напр. въз основа на договор) с юридическото лице „КАДКОМПРОЕКТ“ ООД. 
С оглед горното, е необходимо да представите документ, който доказва правоотношението Ви с „КАДКОМПРОЕКТ“ ООД, въз основа на което сте извършвала дейностите, описани в представения от Вас протокол.  
Предвид гореизложеното, в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, следва да представите допълнително документи в съответствие с § 1, ал. 2 от Наредба № 3 , които да доказват наличие на стаж в областта на кадастъра, за период обхващащ най-малко две години, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1, „б” от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). 
В случай, че това не бъде изпълнено, ще да Ви бъде постановен  отказ за вписване в Регистъра на правоспособните лица, съгласно чл. 18, ал. 3 от ЗКИР.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
 

slogan bg