Skip to main content

Изх. № 24-1073-12.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СТОЯН СТОИМЕНОВ ГРЪНЧАРОВ
Подразделения

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРЪНЧАРОВ,
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-502916-28.10.2020г., подадено от РУМЕН ЯНКОВ НИКОЛОВ чрез Веселин Ненов Георгиев до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 68134.403.193, находящ се на ул. Искър, №39, район „Оборище ”, Столична община. Изменението в кадастралния регистър на недвижимите имоти е извършено на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.
            Изменението на кадастралния регистър на недвижимите имоти се състои в записване на данни за собственик :
    РУМЕН ЯНКОВ НИКОЛОВ с документ удостоверяващ правото на собственост
Нотариален акт № 126/30.12.2005г. издаден от Служба по вписванията гр. София за ½ ид. ч.
       След изменението в КРНИ за поземлен имот с идентификатор 68134.403.193,
находящ се на ул. Искър, №39, район „Оборище ”, Столична община, са записани следните данни за собствениците, носителите на вещни права, както и актовете, от които те черпят правата си:
РУМЕН ЯНКОВ НИКОЛОВ с документ удостоверяващ правото на собственост
Нотариален акт № 126/30.12.2005г. издаден от Служба по вписванията гр. София за ½ ид.ч.
Стоян Стоименов Грънчаров с документ удостоверяващ правото на собственост
Нотариален акт № 124/31.12.1947г. издаден от ГС-гр. София.
Искрен Дечев Вълев с документ удостоверяващ правото на собственост Нотариален
акт № 101/26.07.2017г. издаден от Служба по вписванията гр. София за ./. от 51/100 ид. ч.
Мария Валентинова Вълева с документ удостоверяващ правото на собственост
Нотариален акт № 101/26.07.2017г. издаден от Служба по вписванията гр. София за ./. от 51/100 ид. ч.
     Извършената промяна по  чл. 53, ал. 3 от ЗКИР е предвидена изрично за случаите на изменение на данни по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР, когато се записват данни и за други лица с противопоставими права и документите за тях.
     Заинтересуваните лица, засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ
                              ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ 

 Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:  13.01.2021г.
 

slogan bg