Skip to main content

Изх.№ 24-28717-19.11.2020

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
СТЕФАН ДИМАНОВ СТЕФАНОВ
Подразделения

    На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че с Протокол № 21-1824-01.10.2020 г. на СГКК – Софийска област са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на обект „Поземлени имоти с идентификатори 44330.92.9902, 44330.92.9903 и 44330.92.9904 в околовръстен строителен полигон „Лъка“, село Луково, община Своге, Софийска област”, открито производство със Заповед № 18-13229-16.12.2019 г. на Началника на СГКК – Софийска област.
В 14-дневен срок от получаването на настоящото писмо можете да направите справка по приетите кадастрална карта кадастрални регистри в СГКК – Софийска област, както и да подадете писмени възражения за допуснати непълноти или грешки.

        Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………
    / инж.Светломира Славова /       

Дата на поставяне на табло: 20.11.2020 г.

Дата на сваляне от табло: 04.12.2020 г.                                                    
 

slogan bg