Skip to main content

Изх. № 24-26192-26.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
РУМЯНА ЖЕЛЯЗКОВА КАРАДЖОВА КИРЧО ДИМИТРОВ КИРОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-461646/07.10.2020г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.560.14.1.20 с адрес: гр. Сливен, п.к.8800, кв.Дружба, бл.13, вх.А, ап.20.
 Изменението се изразява в редакция на очертание на самостоятелен обект в сграда съгласно чл. 55, т. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 към ЗКИР и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР и предоставен проект за изменение на КККР съгласно чл.75 от същата наредба. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК и чл. 70 ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-461646/07.10.2020г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите на адрес: 
СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-461646/07.10.2020г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижим имот с идентификатор 67338.560.14.1.20 с адрес: гр. Сливен, п.к.8800, кв.Дружба, бл.13, вх.А, ап.20 като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл.61 от АПК.

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:    .......................      
      
                                                                                        /ИНЖ. ТЕОДОРА БАЛУЛОВА/
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:20.11.2020г.
*Дата на сваляне от табло:26.11.2020г.

slogan bg