Skip to main content

Изходящ № 24-28730-19.11.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ТОШКО ПЕТКОВ НИКОЛОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 и чл.18а от АПК повторно Ви уведомяваме, че в СГКК – гр.Плевен е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на  с. Буковлък, общ. Плевен  въз основа на подадено заявление вх. № 07-18029-28.09.2020г. от ОБЩИНА ПЛЕВЕН. 
Изменението се състои в коригиране на грешно отразени граници на имоти с идентификатори  06999.501.61, 06999.501.62, 06999.501.63, 06999.501.64; 06999.501.65, 06999.501.66, 06999.501.67, 06999.501.68, 06999.501.69, 06999.501.70, 06999.501.71, 06999.501.72, 06999.501.73, 06999.501.74, 06999.501.75, 06999.501.76, 06999.501.77, 06999.501.78, 06999.501.79, 06999.501.80, 06999.501.81, 06999.501.82, 06999.501.83 и 06999.501.84 в кадастралната карта на с. Буковлък, общ. Плевен, като в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
    В изпълнение на чл. 34, ал.1 и ал..3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление рег. № 07-18029-28.09.2020г., в сградата на СГКК-Плевен, гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 8 и в случай на несъгласие с исканото изменение да направите писмени искания и възражения, като представите документи доказващи претенции на права.
            В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще продължи процедурата за промяна на КККР на с. Буковлък, по отношение на горепосочените имоти, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал.4 от ЗКИР. 
    На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК-Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 20.11.2020 г.

                                                            Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…….................……………
                             / инж.Боряна Иванова/
 

slogan bg