Skip to main content

Изходящ № 24-250011-14.10.2020г

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЗАХАРИНКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
КАТЯ ПОНДЕВА ШОПОВА
Подразделения

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-292406-01.08.2018г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Сливница за поземлени имоти 48324.82.9, 48324.82.7, 48324.30.149, 48324.30.75 и 48324.30.73 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се състои в промяна границите на поземлени имоти 48324.82.9, 48324.82.7, 48324.30.149, 48324.30.75 и 48324.30.73 в съответствие с очертанията на чашата при максимално водно ниво на преливника на яз. „Исин Пунар“, определени при условията на максимално годишно водно количество, съгласно проект за отстраняване на явна фактическа грешка в  КККР, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-292406-01.08.2018г и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.  
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-292406-01.08.2018г или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта по реда на чл. 53б. от ЗКИР.
Приложение: Скица – проект

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                  ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА
Дата на залепване на таблото: 16.10.2020г.  
Дата на сваляне от таблото: 23.10.2020г.  
 

slogan bg