Skip to main content

Изходящ № 24-25003-14.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ИВАНКА НИКОЛОВА ТАКОВА

Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-140008-29.03.2020г. от Община Костинброд до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Костинброд, общ. Костинброд, за поземлени имоти с идентификатори 38978.900.812, 38978.900.7053 за които в КРНИ сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се изразява в нанасяне на проектни поземлени имоти с идентификатори 38978.900.7874, 38978.900.7875, 38978.900.7871, 38978.900.7877 и се извършва въз основа на рагулационен план, одобрен със Заповед  №АБ-147/1983г.  
На основание чл.34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-140008-29.03.2020г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-140008-29.03.2020г.  или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 18а, т.10 от АПК.

Дата на поставяне на таблото: 16.10.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………  
       

           За Началник на СГКК – Софийска област:…………………
                                                                                                                          инж. Светломира Славова    
    
 

slogan bg