Skip to main content

Изходящ № 24-25035-15.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДИМИТРИНКА СОТИРОВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол До: ДОРА СОТИРОВА ПАПАЗОВА гр. Ямбол До: ТЕОДОРА ПЕТРОВА НАНКОВА гр. Ямбол До: ГАЛЯ ПЕТРОВА АНДОНОВА гр. Ямбол
Подразделения

                   В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод постъпило заявление вх.№ 01-381428-24.08.2020г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК-гр.Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР за имот с идентификатор 87374.539.71 находящ се в гр. Ямбол, ул. „Пети януари“ №12-12А-14-14А.
    Като страна в производството имате право на участие: да преглеждате документите по преписката, да правите писмени искания и възражения, да представите документи и доказателства за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая. 
В 7-дневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението се предоставя възможност за запознаване с основанията за исканото изменение на КККР в СГКК - гр. Ямбол, пл. ”Освобождение” №7 /бившата проектантска организация/, ет.2, стая 201 /приемна за граждани/ от 14.00 ч. до 16.00 ч., телефони за контакт: 046/661879, e-mail: jambol@cadastre.bg. При неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР продължава при спазване на законоустановения ред.
/Моля, заинтерисованите лица да носят копие от документите за собственост на засегнатите от промяната имоти. В случай, че изпращат свой представител, следва да го упълномощят. Пълномощниците да носят оригинал и копие на пълномощното./

                                                             Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:…………………............
                                                    /инж. Р. Христова/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 16.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото: 23.10.2020г.

slogan bg