Skip to main content

Изходящ № 24-20684-28.08.2020 г.

Дата на отпубликуване
статус
Актуално
Срок на уведомлението
14 дни
Документи
До
АНТОН ПАВЛОВ ХРИСТОВ ЗДРАВКА НАУМОВА СТОЕВА ПАВЕЛ ИВАНОВ ГЮРГИНЧЕВ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗДРАВКА НАУМОВА СТОЕВА, ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА СТОЙНОВА, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНТОН ПАВЛОВ ХРИСТОВ, ПАВЕЛ ИВАНОВ ГЮРГИНЧЕВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ШИШКОВ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-270415-26.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8045-28.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кюстендил за поземлен имот с идентификатор 41112.503.1221, поземлен имот с идентификатор 41112.503.4539, състоящо се в отстраняване на непълноти и/или грешки в КККР.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 41112.503.1221, поземлен имот с идентификатор 41112.503.4539, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8045-28.08.2020 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-8045-28.08.2020 г. и скица проект № 15-571627-02.07.2020 г., 15-571630-02.07.2020 г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………
    / инж. Антон Младенов /
 

slogan bg