Skip to main content

Изх. № 24-25218-16.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 8/ чл. 18а, ал. 10 Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-395060-01.09.2020 г. от заявител Мирослав Братоев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-205724-27.08.2020 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. ,,Десети февруари‘‘ №5.
Изменението се изразява в заличаване на самостоятелен обект с идентификатор 10447.511.456.1.1 и нанасяне на два самостоятелни обекта с проектни идентификатори: 10447.511.456.1.9 и 10447.511.456.1.10. 
Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра –  ,,Кад Консулт‘‘ ЕООД – гр. Велико Търново. 
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото на СГКК- В. Търново и на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-349324-06.08.2020 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-205724-27.08.2020 г.,  в сградата на СГКК – Велико Търново, ул. „Цар Теодор Светослав № 59 и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-349324-06.08.2020 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне на самостоятелни обекти в сграда, на адрес: гр. Велико Търново, ул. ,,Девети февруари‘‘ №5.   

С уважение,
ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ, 
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър Велико Търново

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 16.10.2020 г.
Дата на сваляне от таблото и от електронната страницана на АГКК: 26.10.2020 г.
 

slogan bg