Skip to main content

Изх. № 24-25172-16.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 04279628.207.3 И САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 04279.628.207.4.1 И 04279.628.207.4.3
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Татяна Божикова заявление с рег. № 01-418941-15.09.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-212151-02.09.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.
Изменението се  състои в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 04279.628.207 и  04279.628.189: Обососбява се нов поземлен имот с идентификатор 04279.628.474 на основание: прилагане на ПУП-ПР одобрен със Заповед № 889/10.11.1997г. на Общ. Благоевград , Нотариален акт № 64/2018г.на СВ-Благоевград, нотариален акт 98/06.05.1998г на РС-Благоевград  и разработка на правоспособно лице по кадастър.
 На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от поставяне на уведомлението, на таблото в приеманта на СГКК-Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление  № 01-418941-15.09.2020г., в сградата на СГКК – Благоевград на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение  да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Благоевград, на ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-418941-15.09.2020г., СГКК - Благоевград ще продължи процедурата по изменение, като  в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 16.10.2020г.
Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 26.10.2020г.

    
ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  
Началник на Служба по геодезия
картография и кадастър-Благоевград
 

slogan bg