Skip to main content

Изходящ № 24-25109-15.10.2020

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ПЕТЬО СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
ИРЕН МИЛОШЕВА ТАКЕВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-163009-16.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8314-03.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1012, поземлен имот с идентификатор 68134.1935.2297, състоящо се в: 
Коригира се част от източната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.1935.2297, попадаща в уличната регулация, в съответствие с границата на част от имот пл. № 939 по букви БВГД в кв. 13 по регулационния план на местност „ж.к. Гърдова глава“, документи за собственост и съгласно проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 68134.1935.1012, поземлен имот с идентификатор 68134.1935.2297, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8314-03.09.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: Копие на Заповед № 18-8314-03.09.2020 г. и копие на скица проект № 15-355340-29.04.2020 г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:16.10.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /
 

slogan bg