Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 84 от 2008 г

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ, бр. 84 от 2008 г.)

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Наредба № 1 от 16.09.2008 г.) е разработен за постигане на съответствие с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, обн. ДВ, бр. 27 от 15.03.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 40 от 2014 г. (ЗИД на ЗУЧК) и с решенията на междуведомствената работна група, назначена със Заповед № РД-02-14-723/24.07.2018 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С предлагания проект на акт се цели да се преодолеят:

-      несъответствията в определенията за обхват на морския плаж, съгласно действащата Наредба № 1 от 16.09.2008 г. и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК);

-      несъответствията в текстовете на ЗУЧК и на подзаконовия нормативен акт, относно начина на определяне на границата на зона „А“ за територията на Черноморското крайбрежие;

-      липсата на разпоредби, регламентиращи задължения  за административните органи да извършват действия и да предоставят информация и данни, необходими при възлагането на концесия или отдаването под наем на морските плажове;

-      липсата на правна уредба относно реда и условията за поддържане на специализираните карти и регистри в актуално състояние и за предоставяне на услуги от специализираните карти и регистри.

 

Дата на откриване – 29.04.2020 г.

Дата на приключване – 29.05.2020 г.

Сфера на действие: регионално развитие

Целева група: всички заинтересувани

Наименование на файловете – Motivi_Nar_1_ZUCHK

-      Naredba_1_ZUCHK_proekt