От 22.08.2019 г., проектът за изменение на KKKР се подава в цифров вид,, по електронен път през КАИС

От 22.08.2019 г., проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти се подава в Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в цифров вид, по електронен път