Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал .1 , т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Списък на лицата, заемащи публични длъжности по § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), назначени след 22 януари 2018 г., подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал .1 , т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ:

Анита Червенякова
Валентина Христова
Георги Митев
Даниела Чукарова
Деница Слънчева-Никова
Диана Абова
Екатерина Димитрова
Емил Иванов
Ивана Найденова
Йоанна Миланова
Камелия Иванова
Камелия Петрова
Красимир Йовчев
Красимира Владова
Маринела Щърбева
Росица Дилковска
Теодора Нистерова
Цветелин Гавазов
Цветелина Колева
Юлия Пиперкова