Skip to main content

Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра – за юридически лица

Наименование

Описание

Име 

Вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра – за юридически лица

Правно основание 

чл. 18 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Начин на заявяване

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление;

Съдебно решение/удостоверение за вписване на юридическото лице в търговския регистър, с предмет на дейност съгласно чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗКИР – заверено копие; Удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на юридическото лице – заверено копие;

Карта за идентификация/удостоверение за регистрация в регистър БУЛСТАТ – заверено копие;

Удостоверение от НАП за броя на осигурените лица по трудов договор в юридическото лице, оригинал;

Списък на постоянния специализиран състав на юридическото лице, съдържащ трите имена, ЕГН, специалност, заемана длъжност, подпис и дата.

Съдържание на резултата

Издаване на заповед

Форма на предоставяне

На хартия

Начин на предоставяне

 На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска служба по избор и за сметка на заявителя.

Такса за административната услуга

Не се изисква такса

Срок за изпълнение на услугата

До 30 дни от постъпване на заявлението

Срок на валидност

Няма

slogan bg