Изх. № 24-11368-22.05.2020

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
То: 
НАСЛЕДНИЦИ НА БОРИС ДИМИТРОВ ГРАМАТИКОВ
Documents: 
publish from 7: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-181337-07.05.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 40539.45.3 и 40539.45.13, находящи се в землището на с. Кулата, общ. Петрич.

Изменението се състои в заличаване на БОРИС ДИМИТРОВ ГРАМАТИКОВ като собственик на поземлени имоти с идентификатори 40539.45.3 и 40539.45.13 и вписване на ПЕТРУН АСПАРУХОВ ПАНЧЕВ, на основание чл. 69, чл. 2 от Наредба РД-20-02-5/15.12.2016г. и Нотариален акт № 30 том 3 рег. 637 дело 349 от 30.04.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

Изменението засяга имоти с идентификатори 40539.45.3 и 40539.45.13, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е записан БОРИС ДИМИТРОВ ГРАМАТИКОВ.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 22.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 01.06.2020г. 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград

Notification type: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри