Изх. № 24-11246-21.05.2020

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
То: 
БОГДАН ПЕЕВ БОГДАНОВ ЕЛЕОНОРА РАЙЧЕВА БОГДАНОВА
Documents: 
publish from 7: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-573393-16.12.2019г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-85819-03.04.2020 е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 47295.124.1271, с адрес: с. Марково, общ. „Родопи“, обл. Пловдив, ул. „Цар Иван Асен II“ 75, одобрена със заповед № РД-18-85/06.12.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.

            Изменението се изразява в отразяване на новопостроена жилищна сграда с проектен идентификатор 47295.124.1271.2 и се извършва въз основа на представено Разрешение за строеж № 142/27.05.2013г., издадено от Община „Родопи“, Област Пловдив, за обект: „Жилищна сграда“ и приложени актове и протоколи, съставяни по време на строителството за цитирания обект.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление рег. № 01-573393-16.12.2019г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-85819-03.04.2020, в сградата на СГКК – гр. Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, СГКК – гр. Пловдив.

При непредставяне в 7-дневен срок от получаване на настоящото уведомление  на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-573393-16.12.2019г., СГКК – гр. Пловдив ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 47295.124.1271.

 

 

В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт /заповед за изменение на КККР или отказ/.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 22.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 01.06.2020г. 

Notification type: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри