Дирекция "Информационни технологии и пространствени данни"

Версия за печатВерсия за печат

Директор на дирекция

Д-Р ИНЖ. СТЕФАН ПЕТРОВ 


Отдел "Геоинформационни системи" 

Началник на отдел: инж. Симеон Стоянов

 

Отдел "Информационни технологии" 

Началник на отдел: инж. Ваклин Петков

 

Функции: 

1. подпомага изпълнителния директор при осъществяването на координацията и контрола на дейностите в областта на специализираните информационни и геоинформационни системи;

2. контролира и координира дейностите, свързани с информационната система на кадастъра и защитата на информацията от неоторизиран достъп;

3. поддържа базите данни с кадастрална и специализирана информация в работно и актуално състояние и извършва мониторинг на функционирането им; администрира комуникацията между централните масиви от данни и регионалните бази данни, разположени в службите по геодезия, картография и кадастър;

4. администрира дейността по даване право на достъп на потребителите до информационните и техническите ресурси в инфраструктурата на Агенцията;

5. организира и координира интеграцията на нови информационни и геоинформационни системи и разширяването на функционалността на съществуващите;

6. осигурява взаимодействието на информационните системи на Агенцията с информационните системи на други ведомства и организации;

7. подпомага и консултира специализираните звена в Агенцията при работа със специализирани информационни и геоинформационни системи;

8. организира и контролира изграждането и поддържането на инфраструктура за пространствени данни в изпълнение на ангажиментите на Агенцията съгласно Закона за достъп до пространствени данни и Директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (Директива 2007/2/EО);

9. организира и контролира създаването на метаданни с определено съдържание за масивите от пространствени данни и услуги, попадащи в приложното поле на Директива 2007/2/EО;

10. организира и контролира осигуряването на оперативна съвместимост и хармонизация на масивите от пространствени данни и свързаните с тях услуги;

11. организира и контролира изграждането и поддържането на мрежа от услуги (мрежови услуги), свързани с масивите от и услугите за пространствени данни, за които са създадени метаданни;

12. осъществява комуникацията с европейските институции относно изпълнението на Директива 2007/2/EО;

13. организира и контролира изработването и поддържането на продуктите на Асоциация „EuroGeographics” за проектите, в които участва Агенцията;

14. администрира, поддържа и контролира уебстраниците, регистрите на правоспособните лица и вътрешната мрежа на Агенцията;

15. организира поддръжката на хардуера и софтуера и на специализирани информационни и геоинформационни системи на Агенцията и изготвянето на технически задания за възлагане на обществени поръчки за тяхното осигуряване;

16. обезпечава предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията, следи за удовлетвореността на потребителите на кадастрална информация и предлага насоки за развитие;

17. осъществява координацията и контрола върху изпълнението на сключените договори за поддръжката на информационните и геоинформационните системи на Агенцията и изработва отчет за тяхното изпълнение;

18. подпомага провеждането на процедури по ЗОП за географски информационни системи, информационни системи, комуникации, електронни услуги, хардуер и базов софтуер.