Възстановяване правото на собственост върху земеделска земя, в границите на урбанизираната територия при одобрени КККР