вх. № 01-173757/29.04.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
7 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2020
До: 
ДО ОБЩИНА ВАРНА ГР.ВАРНА БУЛ.“ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ №43 РАДОСВЕТА ДИМИТРОВА ДИМОВА ГР.ВАРНА УЛ.“ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН“ №12, ЕТ.4, АП.9 НИКОЛАЙ ФИЛЧЕВ ДИМОВ ГР.ВАРНА УЛ.“ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН“ №12, ЕТ.4, АП.9 МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА ГР.РАЗГРАД БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“ №13, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.17 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ С.СПАСОВО, ОБЛ.ДОБРИЧ УЛ.“ПЕТА“ №4 АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЧАКЪРОВ УЛ.“Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ“ №21, ЕТ.1, АП.1 РОСИЦА СТЕФАНОВА РУСЕНОВА ГР.ДОБРИЧ УЛ.“ШИПКА“ №2, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.8 ИЛИНА ПЕТКОВА ФРАЙ ГР.ВАРНА УЛ.“ГЕОРГИ ПАСПАЛЕВ“ №2 АЛЕКСАНДРУ ГАИНА РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ
Документи: 
Публикация на: 
Варна

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-173757/29.04.2020г. от РОМЕО ГЕОРГИЕВ ХУБЕНОВ ЧРЕЗ „КАДЕКС“ ООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Варна, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  10135.2563.124, 10135.2563.125, 10135.2563.236, 10135.2563.643, 10135.2563.603, 10135.2563.602, с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, област Варна.

Изменението се изразява в изменение в границите на поземлен имот с идентификатор 10135.2563.236, 10135.2563.124, 10135.2563.125, 10135.2563.643, 10135.2563.603 и 10135.2563.602 за коректно отразяване границите на ПИ 2313=3225 и ПИ 2311=3224 кв 37 съгласно проект за изменение изработен от правоспособно лице по ЗКИР и документи за собственост.  

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление с вх. № 01-173757/29.04.2020г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Варна, гр.Варна, бул.“Цар освободител“ №76г, ет.6 / на e-mail: varna@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - Варна на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление с вх. № 01-173757/29.04.2020г., СГКК - Варна ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  10135.2563.124, 10135.2563.125, 10135.2563.236, 10135.2563.643, 10135.2563.603, 10135.2563.602, с адрес: гр. Варна, район „Приморски“, област Варна, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Приложение: Скица – проект.      

 

ИБ

 

                                                                              Н-К СГКК ВАРНА:

(инж. КР. БОЖКОВА)

 

Тип на уведомлението: 
Процедури при промяна на кадастрална карта и кадастрални регистри