Указания за условията и нормативния ред за отразяване в КККР на подробни устройствени планове по реда на чл. 16 от ЗУТ